Услуги

Система за управление на качеството – ISO 9001

Фокус върху клиента

 • Лидерство
 • Ангажираност на персонала
 • Процесен подход
 • Системен подход към управлението
 • Непрекъснато подобряване
 • Решения, базирани на факти
 • Взаимноизгодни отношения с доставчици

Система за управление на околната среда – ISO 14001

 • Конкурентност на пазара
 • Оптимално използване на ресурсите и енергията
 • Намаляване на инцидентите в работата
 • Намаляване на разходите за застрахователите

Система за управление на здраве и безопасност при работа – ISO 45001

 • Фирми, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд
 • Фирми, които инвестират в своите служители
 • Намаляване до минимум на причините за трудови злополуки и заболявания
 • стандартът се прилага не само от организации с IT профил – почти всяка организация, независимо за какъв бизнес става дума, може да работи с чувствителна информация, засягаща клиентите, партньорите, други заинтересовани страни.
 • защита на активите, които боравят с информация и се основават на възприети принципи, цели, политики и на оценки на рисковете, които могат да въздействат неблагоприятно върху бизнеса.
 • защитите, които се изграждат при внедряване на СУСИ, повишават нивото на сигурност и на първо място са насочени към осигуряване и поддържане на характеристиките поверителност, наличност и цялост на информацията.