Услуги

Система за управление на качеството – ISO 9001

Фокус върху клиента

 • Лидерство
 • Ангажираност на персонала
 • Процесен подход
 • Системен подход към управлението
 • Непрекъснато подобряване
 • Решения, базирани на факти
 • Взаимноизгодни отношения с доставчици

Система за управление на околната среда – ISO 14001

 • Конкурентност на пазара
 • Оптимално използване на ресурсите и енергията
 • Намаляване на инцидентите в работата
 • Намаляване на разходите за застрахователите

Система за управление на здраве и безопасност при работа – ISO 45001 / OHSAS 18001

 • Фирми, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд
 • Фирми, които инвестират в своите служители
 • Намаляване до минимум на причините за трудови злополуки и заболявания