Услуги

Система за управление на качеството – ISO 9001

Фокус върху клиента

 • Лидерство
 • Ангажираност на персонала
 • Процесен подход
 • Системен подход към управлението
 • Непрекъснато подобряване
 • Решения, базирани на факти
 • Взаимноизгодни отношения с доставчици

Система за управление на околната среда – ISO 14001

 • Конкурентност на пазара
 • Оптимално използване на ресурсите и енергията
 • Намаляване на инцидентите в работата
 • Намаляване на разходите за застрахователите

Система за управление на здраве и безопасност при работа – ISO 45001

 • Фирми, които искат да гарантират сигурни и безопасни условия на труд
 • Фирми, които инвестират в своите служители
 • Намаляване до минимум на причините за трудови злополуки и заболявания
 • стандартът се прилага не само от организации с IT профил – почти всяка организация, независимо за какъв бизнес става дума, може да работи с чувствителна информация, засягаща клиентите, партньорите, други заинтересовани страни.
 • защита на активите, които боравят с информация и се основават на възприети принципи, цели, политики и на оценки на рисковете, които могат да въздействат неблагоприятно върху бизнеса.
 • защитите, които се изграждат при внедряване на СУСИ, повишават нивото на сигурност и на първо място са насочени към осигуряване и поддържане на характеристиките поверителност, наличност и цялост на информацията.
 • ISO 50001:2018 е международен стандарт, поставящ изисквания към Системи за управление на енергията (СУЕ). Стандартът ISO 50001:2018 поставя основите на управлението на енергийното използване в организациите. Стандартът е приложим за всички видове организации, без значение от тяхната големина или сектор. ISO 50001:2018 е стандарт, базиран на анализ на енергийното потребление, който допринася за по-ефективното управление на енергията.
 • Всяка организация, която желае да намали енергийните си разходи или вредното влияние на използваните горива върху околната среда, е подходящо да разработи и внедри система за управление на енергията и да кандидатства за сертификация по ISO 50001:2018.
 • Предимства на прилагането на система за управление на енергията ISO 50001:2018 за организацията са:
 • Спестяване на разходи за енергия, чрез по-ефективно използване на енергията;
 • Намаляване на разходите за енергия, чрез вземане на решения, базирани на данни от потреблението;
 • Намаляване на вредното въздействие върху околната среда и емисии на парникови и други газове;
 • Последващо сертифициране по ISO 50001:2018 може да допринесе за подобряване на успешността при участие в обществени поръчки и ще увеличи корпоративната репутация.